PRAWO
Dz.U. 2007 nr 18 poz. 109
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożonych z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2006 nr 95 poz. 665
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożonych z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2004 nr 83 poz. 773
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania opakowań niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta

Dz.U. 2004 nr 63 poz. 590
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. o sprostowaniu błędu

Dz.U. 2004 nr 58 poz. 563
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonycj substancji dodatkowych

Dz.U. 2003 nr 205 poz. 1989
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie wzorów świadectw zdrowia dla towarów przywożonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2003 nr 181 poz. 1773
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu

Dz.U. 2003 nr 106 poz. 1000
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów świadectwa zdrowia oraz handlowego dokumentu identyfikacyjnego dla wprowadzanego na rynek mięsa i jego przetworów, mleka i przetworów mlecznych, miodu i jego przetworów, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz ich przetworów, a także dla produktów jajczarskich

Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1829
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego

Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1401
Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami.

Dz.U. 2000 nr 68 poz. 809
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia wielkości progowych dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

Dz.U. 2000 nr 68 poz. 805
Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i ustawy o opłacie skarbowej.

Dz.U. 2000 nr 15 poz. 192
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie określenia cen progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy

Dz.U. 1999 nr 107 poz. 1218
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentow taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

Dz.U. 1999 nr 6 poz. 42
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych.

Dz.U. 1996 nr 81 poz. 378
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1996 r.

Dz.U. 1995 nr 72 poz. 360
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

Dz.U. 1995 nr 44 poz. 231
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie ogłoszenia załączników do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, z uwzględnieniem nomenklatury wynikającej z Klasyfikacji wyrobów i usług w zakresie usług.

M.P. 1995 nr 15 poz. 182
Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego wykazu towarów rolnych i spożywczych objętych opłatą wyrównawczą.

Dz.U. 1994 nr 132 poz. 670
Ustawa z dnia 16 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U. 1994 nr 75 poz. 341
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgierskiej

Dz.U. 1994 nr 40 poz. 153
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych.

Dz.U. 1994 nr 40 poz. 152
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

Dz.U. 1993 nr 130 poz. 619
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier

Dz.U. 1993 nr 58 poz. 265
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier

Dz.U. 1993 nr 54 poz. 246
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych oraz ustanowienia kontyngentów celnych na towary pochodzące z Republiki Finlandii

M.P. 1985 nr 47 poz. 310
Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 15 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia umownego zwierząt, drobiu i zwierząt futerkowych od padnięcia i uboju z konieczności oraz ogólnych warunków ubezpieczenia pasiek i taryf składek za te ubezpieczenia.

M.P. 1975 nr 6 poz. 36
Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 lutego 1975 r. w sprawie uznawania pasiek za zarodowe i reprodukcyjne.

Dz.U. 1958 nr 45 poz. 224
Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

Dz.U. 1948 nr 58 poz. 462
Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o produkcji win, moszczów winnych i miodów pitnych oraz o obrocie tymi produktami.