O NAS

 o nas

  Historia     Władze     Działalność     Deklaracje     Składki  HISTORIA


Zrzeszenie Pszczelarzy Apipol funkcjonuje jako rolnicze zrzeszenie branżowe na postawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 roku o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.

Zrzeszenie jest dobrowolną, niezależną oraz samorządną organizacją, która została powołana i zarejestrowana 18.02.1983r. Organizacja została powołana z inicjatywy entuzjastów pszczelarstwa, którzy od pierwszej połowy lat siedemdziesiątych, przeprowadzili szeroko zakrojone studium nad stanem krajowego i światowego pszczelarstwa. Poszukiwano bowiem przyczyny, dlaczego pszczelarstwo nie potrafiło wypracować dla siebie odpowiedniej rangi zarówno gospodarczej jak i ekonomicznej, tak w Polsce jak i w wielu innych krajach na świecie.

W wyniku dogłębnej analizy czynników powodujących stagnację w dziedzinie pszczelarstwa, uznano że taki stan rzeczy został spowodowany brakiem profesjonalnego modelu gospodarki pasiecznej, jak również technologii przetwórstwa. Wpływ na to miało wiele czynników m.in.: stosowanie uli o różnych konstrukcjach, a także brak jednolitego sprzętu o wysokich parametrach technicznych i użytkowych, co powodowało dezorganizację prac pasiecznych, wpływając jednocześnie na obniżenie ich efektywności. Ograniczenie możliwości pozyskania szerszej gamy surowców pszczelich tj.: typowe miody odmianowe, pyłek kwiatowy, mleczko pszczele, propolis, wosk oraz jad pszczeli. Kolejny czynnik to brak badań naukowych i wdrożeniowych z zakresu pszczelarstwa, jak również odpowiedniego przemysłu przetwórstwa surowców pochodzenia pszczelego, przyczyniło się do osłabienia możliwości sprzedaży produktów pszczelich.

Założyciele Zrzeszenia mając na uwadze potencjał jaki pszczelarstwo może ofiarować człowiekowi, rozpoczęli intensywne działania, mające w zamiarze zmianę dotychczasowego stanu rzeczy. Główny cel jaki przyświecał to zdecydowany rozwój pszczelarstwa i wykorzystanie jego dobrodziejstw dla człowieka.

Głównym motorem napędowym stała się tutaj nauka. Dynamiczny rozwój dyscypliny pszczelarstwa jest niewątpliwie ściśle uzależniony od badań naukowych. Zrzeszenie Apipol wciągnęło do współpracy wybitne postaci świata nauki, z zakresu żywności, żywienia, farmacji, inżynierii, mechaniki, a także zootechniki i przyrody. Umożliwiło to na równoległe prowadzenie badań naukowych dotyczących zastosowania produktów pszczelich, jak również opracowania nowych konstrukcji uli oraz nowoczesnego sprzętu usprawniającego prace pasieczne. Wyniki wszystkich działań publikowane były w specjalistycznych zeszytach „Apipol”, wydawanych przez tę organizację.

Należy podkreślić, że Zrzeszenie Pszczelarzy Apipol to przede wszystkim organizacja reprezentująca i broniącą praw oraz interesów pszczelarzy, kształtująca etykę zawodową w środowisku pszczelarskim, propagująca nowoczesne i racjonalne metody prowadzenia gospodarki pasiecznej.

Zrzeszenie opracowało Program Rozwoju Pszczelarstwa, który kompleksowo ujmuje problematykę tej specyficznej dziedziny rolnictwa. Zostały w nim nakreślone kierunki działań, które pozwalają na zrównoważony rozwój nowoczesnego pszczelarstwa. Należy pamiętać, że rozwój pszczelarstwa, wpływa korzystnie na poprawę i rozwój naturalnego środowiska, a wszystkie inwestycje towarzyszące pszczelarstwu w niczym nie naruszają naturalnej równowagi w przyrodzie.

Zrzeszeni podczas swojej ponad 20 letniej działalności było organizatorem szeregu imprez poświęconym pszczelarstwu. Warto wspomnieć m.in. o organizowanym przez Zrzeszenie w roku 1985 Międzynarodowym Kongresie Apiterapii, czy w 2003r. „Konferencji poświęconej tworzeniu alternatywnych miejsc pracy w sektorze wiejskim”, w oparciu o założenia wspomnianego wcześniej Programu Rozwoju Nowoczesnego Pszczelarstwa, w której udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Apipol był również współorganizatorem Ogólnopolskich dni pszczelarstwa w Krakowie w 1997r. oraz wielu licznych imprez tj.: kiermasze i seminaria poświecone tematyce pszczelarskiej.

W chwili obecnej Zrzeszenie Pszczelarzy Apipol intensywnie korzysta z programów pomocowych Unii Europejskiej. W ramach realizacji mechanizmu Wsparcie Produkcji Rolnej – „Wsparcie rynku produktów pszczelich”, wykonane zostały projekty badawcze w zakresie badania jakości miodów polskich oraz zastosowania pyłku kwiatowego w przemyśle przetwórczym. Dodatkowo realizowane są również projekty szkoleniowe dla pszczelarzy, jak również pomocowe – zakup pakietów i matek pszczelich. Na bieżąco realizowane są również działania związane z promocją pszczelarstwa oraz produktów pszczelich, zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

Co roku organizowany jest Walny Zjazd członków Zrzeszenia Pszczelarzy Apipol, na którym dokonywane jest podsumowanie minionego okres i wytycza nowe kierunki działania.

Historia pisana jest codziennie ...